+31 10 7420107 info@clubjoy.be

Voorwaarden

OPLEIDINGSVOORWAARDEN CLUBJOY

De deelnemer erkent dat deelnemen aan sport in het algemeen een bepaald blessurerisico met zich meeneemt. Deelname aan activiteiten
van ClubJoy geschiedt geheel op eigen risico. ClubJoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade geleden als gevolg van deelname aan een
ClubJoy opleiding. Uw deelname aan activiteiten van ClubJoy zijn op eigen risico. Indien ClubJoy  twijfels heeft omtrent uw fysieke en psychische capaciteiten tijdens een opleiding dan mag ClubJoy altijd een adequate medische verklaring van u verlangen.

Tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding kunt u kosteloos annuleren. Bij niet tijdige annulering van de opleiding bent u annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 50% van het opleidingsbedrag met een minimum van € 50,-. Annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
Annulering na aanvang van de opleiding is niet mogelijk. U hebt wel de mogelijkheid uw opleiding te verplaatsen naar een andere datum. De opleiding op de door u gewenste datum moet wel beschikbaar zijn. Hiervoor brengen wij € 50,- administratiekosten in rekening.

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het les- en examengeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal, zoals (digitale) boeken en CD’s en DVD’s, berusten bij ClubJoy (voor zover van toepassing).

Tijdens de ClubJoy Algemene Instructor opleiding is er sprake van een examen, krijgt u tijdens de opleiding hierover informatie van uw ClubJoy Master Trainer. De prijs van het reguliere examen is bij de opleidingsprijs inbegrepen. Indien u niet slaagt voor de opleiding en herexamen wenst te doen, worden er extra kosten in rekening gebracht.

Indien een opleiding door ClubJoy wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege onderinschrijving, krijgt u hier zo spoedig als mogelijk bericht over en wordt het eventuele al betaalde les- en examengeld geretourneerd.
Bij ziekte en/of verhindering van een ClubJoy Master Trainer doet ClubJoy er alles aan om voor gelijkwaardige en tijdige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal ClubJoy de cursisten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De opleidingsdag zal dan opnieuw worden ingepland. Een dergelijk incident geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van les- en examengelden.

FACTUURVOORWAARDEN CLUBJOY

  1. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
  3. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 125 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
  4. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Maaseik en de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.
CLUB IN BEELD: BODY FIT POPERINGE

CLUB IN BEELD: BODY FIT POPERINGE

Mensen inspireren en motiveren om op een verantwoorde en ontspannen manier te bewegen is de missie van Body Fit. Body Fit is gevestigd in het West Vlaamse Poperinge en is een familiaal bewegings- en gezondheidscentrum waar men terecht kan voor fitness onder...

Lees meer

Schrijf je in voor updates over onze evenementen, opleidingen en ClubJoy nieuws

Geen zorgen, ons nieuws is interessant, leuk en relevant. Je ontvang geen 'overload' aan emails van ons.

 

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken in de voettekst van een e-mail die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@clubjoy.be. 

Je bent succesvol ingeschreven!