+31 10 7420107 info@clubjoy.be

Algemene Voorwaarden

ClubJoy

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van ClubJoy  (versie 2018/1)

 

 1. Identiteit van de ondernemer
  ClubSupport BVBA, gevestigd te 3920 Lommel aan de Leukerheide 3, hierna te noemen: ClubJoy.
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ClubJoy, alsmede op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten (waaronder licenties), gesloten tussen ClubJoy en haar contractspartij (hierna te noemen: de licentienemer).
  2. Iedere rechtsverhouding met ClubJoy wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. Bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts buiten toepassing blijven, indien daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door ClubJoy wordt afgeweken.
  3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan tast dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden teneinde de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling, die voor wat betreft aard en strekking zoveel mogelijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling.
  4. ClubJoy is gerechtigd om deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande notificatie. Grote inhoudelijke wijzigingen worden voorafgaand met de licentienemers besproken.
 2. Het aanbod
  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Alle aanbiedingen (waaronder offertes) door ClubJoy zijn vrijblijvend. ClubJoy is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen, dan wel aan te passen.
  3. Kennelijke vergissingen en kennelijke druk- of schrijffouten in het aanbod kunnen ClubJoy niet binden.
 3. Producten en diensten
  1. ClubJoy produceert diverse fitness gerelateerde programma’s waarop licenties verkregen kunnen worden voor het gebruik in sport- en fitnesscentra. De programma’s omvatten gestandaardiseerde work-outs voor fitnesscentra. Naast diverse work-outs biedt ClubJoy tevens management ondersteunende diensten aan in de vorm van afzonderlijke modules. Op deze modules kan eveneens een licentie verkregen worden.
  2. Per programma produceert ClubJoy ieder kwartaal een compleet uitgewerkte work-out, die door gekwalificeerde instructeurs gegeven kan worden binnen sport- en fitnesscentra.
  3. Onder een gekwalificeerde instructeur verstaat ClubJoy: een instructeur die voor het geven van het desbetreffende programma, met positief resultaat de daarvoor bestemde opleiding van ClubJoy heeft afgerond, dan wel aantoonbaar – en met positief resultaat – een opleiding heeft genoten die in grote mate in overeenstemming is met de desbetreffende opleiding van ClubJoy.
  4. ClubJoy heeft trainingsprofessionals in dienst en werkt samen met professionele freelance trainers, die de work-outs samenstellen naar beproefde wetenschappelijke inzichten op het gebied van trainingstechnieken, trainingsopbouw en coachingsvaardigheden. Nieuwe trainingsstromingen worden, waar mogelijk, in de work-outs verwerkt.
  5. Naast de work-outs levert ClubJoy ieder kwartaal een audio cd, die dient als suggestie voor de uitvoering van de work-outs binnen fitnesscentra. ClubJoy beschikt niet over de muziekrechten (o.a. auteursrechten en naburige rechten) van de geselecteerde audiotracks. Door levering van de audio cd kunnen deze muziekrechten dan ook niet overgaan op de licentienemer. Voor het legitieme gebruik van de geselecteerde audio tracks doet ClubJoy afdrachten aan diverse muziekinstanties (zoals platenlabels, Stemra en Sena). Dit gegeven vrijwaart de licentienemer evenwel niet van de verplichting tot het doen van eigen afdrachten aan muziekinstanties (zoals Buma/Stemra, Sena en overige (internationale) zusterorganisaties) voor het gebruik van de muziek in eigen (sport)ruimtes. De genoemde muziekinstanties belasten sport- en fitnesscentra apart voor het ten gehore brengen van muziek in sportruimtes. Voor groepslesruimtes geldt in dat kader een ander tarief dan voor horecaruimtes of een fitnesszaal.
  6. Licentienemers krijgen toegang tot de Member area van ClubJoy. In deze Member area stelt ClubJoy per kwartaal, zonder daarvoor bijkomende kosten in rekening te brengen, een download beschikbaar, waarin de work-out volledig wordt gedemonstreerd. Deze download is uitsluitend geschikt en bedoeld voor studiedoeleinden van de ClubJoy instructeur. Nieuwe work-outs worden daarnaast volledig uitgewerkt in de vorm van outlines. Deze outlines zijn eveneens als download verkrijgbaar in de Member area van ClubJoy.
  7. Voor de promotie van de verschillende programma’s van ClubJoy stelt ClubJoy diverse on- en offline promotiematerialen beschikbaar. Het offline promotiepakket bestaat uit één programma banner, 100 drieluikfolders en 100 free cards. Aan licentienemers levert ClubJoy per afgenomen licentie één offline promotiepakket. Tegen betaling kunnen vervolgorders worden geplaatst. Online promotiematerialen zijn voor de duur van de licentie downloadbaar in de Member area van ClubJoy.
  8. ClubJoy biedt tegen betaling gedegen opleidingen aan voor instructeurs die één of meerdere programma’s van ClubJoy willen geven binnen – bij ClubJoy aangesloten – sport- en fitnesscentra. ClubJoy work-outs dienen enkel gegeven te worden door gekwalificeerde instructeurs, zoals bedoeld in onderdeel c van dit artikel.
  9. Naast reguliere opleidingen organiseert ClubJoy jaarlijks bijscholingsdagen voor ClubJoy instructeurs. Die bijscholingsdagen bestaan uit kwartaaldagen (ClubJoy Conventions) die kosteloos bezocht kunnen worden door ClubJoy instructeurs. Daarnaast organiseert ClubJoy jaarlijks één ClubJoy Mega Kwartaaldag, waaraan tegen betaling deelgenomen kan worden. ClubJoy adviseert licentienemers dringend om teamleden die ClubJoy work-outs geven binnen het bedrijf van de licentienemer, in ieder geval tweemaal per jaar te laten deelnemen aan een kwartaaldag. Het advies luidt om dit als arbeidsvoorwaarde op te nemen in de arbeidsovereenkomst met de ClubJoy instructeur.
 4. De overeenkomst
  1. Voor ClubJoy ontstaan voor het eerst verplichtingen uit een overeenkomst nadat die overeenkomst door ClubJoy voor akkoord is ondertekend. ClubJoy is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan met personen die niet bevoegd zijn ClubJoy te vertegenwoordigen.
  2. De licentie overeenkomst komt tot stand door ondertekening en inzending van het door ClubJoy aangereikte inschrijfformulier, waarop de licentienemer aankruist welke licenties (programma’s of modules) hij wenst af te nemen.
  3. De licentienemer is bevoegd de overeenkomst binnen acht dagen na ondertekening van de overeenkomst te annuleren, tenzij ClubJoy op het moment van annulering reeds materialen heeft geleverd aan de licentienemer. Annulering is dan niet meer mogelijk.
  4. Licenties worden aangegaan voor een periode van minimaal één jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van het door ClubJoy aangereikte inschrijfformulier. De licentie overeenkomst kan worden opgezegd tegen het einde van de looptijd (vier kwartalen). Zonder opzegging wordt de licentie overeenkomst automatisch verlengd met een periode van drie maanden. Opzegging vindt plaats door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (waaronder begrepen een e-mailbericht) van de licentienemer aan ClubJoy, uiterlijk één volledige kalendermaand voor ommekomst van de overeengekomen periode.
  5. Naast de maandelijkse kosten ter verkrijging van de gewenste licentie, is de licentienemer verplicht per programma per kwartaal ten minste één kwartaalpakket af te nemen ter waarde van € 39, -. Dit kwartaalpakket bestaat uit één audio cd en twee lanceringsposters per programma.
  6. Het materiaal dat door ClubJoy aan de licentienemer beschikbaar wordt gesteld is uitsluitend bestemd voor de licentienemer. ClubJoy verleent aan de licentienemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de beschikbaar gestelde materialen te gebruiken. Het is de licentienemer uitsluitend toegestaan om het materiaal te gebruiken binnen zijn eigen onderneming en ten behoeve van zijn eigen bedrijfsactiviteiten. Het is de licentienemer uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal op een andere wijze openbaar te (doen) maken of te verveelvoudigen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het vervreemden, bezwaren, commercieel exploiteren en het verlenen van licenties aan derden. Bij aantoonbare overtreding van deze bepaling verbeurt de licentienemer een direct opeisbare boete, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, van € 2.500, – per geconstateerde overtreding en te vermeerderen met € 250, – per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ClubJoy om, naast de boete, volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. Prijzen en betaling
  1. Door ondertekening en toezending van het inschrijfformulier aan ClubJoy verklaart de licentienemer de aangevinkte licentie(s) te zullen afnemen voor de minimale periode van één jaar, tegen de prijs per maand en per fitnessbedrijf, zoals die volgt uit het ClubJoyStaffelsysteem. De genoemde prijzen gelden per maand en per fitnessbedrijf. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de licentienemer kennis te hebben genomen van het ClubJoyStaffelsysteem.
  2. De door ClubJoy in rekening te brengen bedragen voor kosten en diensten zijn belast met BTW. De in de overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. ClubJoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van druk- en zetfouten. Bij druk- en zetfouten is ClubJoy niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  4. ClubJoy behoudt zich het recht voor een jaarlijkse prijswijziging door te voeren ten aanzien van alle producten en diensten die ClubJoy levert.
  5. Het door ClubJoy aan de licentienemer gefactureerde bedrag dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn overgemaakt op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer, dan wel door domiciliering te zijn geëind. Geschiedt betaling op andere wijze, dan bevrijdt die betaling de licentienemer niet van zijn betalingsverplichting aan ClubJoy, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
  6. Indien de licentienemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar betalingsverplichting, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de licentienemer. Onder deze kosten wordt in ieder geval verstaan de incassokosten, eventueel te vermeerderen met BTW en de wettelijke rente, te rekenen vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden.
  7. ClubJoy behoudt zich het recht voor om haar leveringsplicht op te schorten indien en zolang de licentienemer ten minste één maand in gebreke is gebleven in de betaling van de maandelijkse factuur, of in verzuim is in de betaling van facturen aangaande opleidingen, promotiematerialen of overige bestellingen. Wanneer ClubJoy gebruik maakt van haar opschortingsbevoegdheid, stelt zij de licentienemer daarvan in kennis. ClubJoy maakt gebruik van haar opschortingsbevoegdheid zolang de niet-nakoming door de licentienemer voortduurt. ClubJoy levert de door de licentienemer afgenomen materialen onverwijld zodra de licentienemer de ontstane betalingsachterstand door betaling heeft gezuiverd.
 6. Levering
  1. ClubJoy streeft ernaar de door de licentienemer afgenomen producten en materialen in de tweede maand van het lopende kwartaal aan te leveren. Aan de genoemde leveringstermijn kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Aan de overschrijding van de leveringstermijn ontleent de licentienemer dan ook geen recht op schadevergoeding.
  2. ClubJoy levert de door de licentienemer afgenomen materialen op het door de licentienemer aangegeven adres.
  3. Tot het moment van aflevering aan het door de licentienemer aangegeven adres, berust het risico van beschadiging of vermissing van geleverde materialen bij ClubJoy. In geval van beschadiging of vermissing worden de afgenomen materialen kosteloos opnieuw toegezonden aan de licentienemer, tenzij aantoonbaar mocht blijken dat de licentienemer de in eerste instantie toegezonden materialen toch (onbeschadigd) heeft ontvangen. In een dergelijke situatie neemt ClubJoy altijd contact op met de licentienemer. ClubJoy is in een dergelijk geval gerechtigd om de waarde van de nagezonden materialen alsnog in rekening te brengen bij de licentienemer.
 7. Overmacht
  1. Indien sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming van een der contractspartijen in de nakoming van de overeenkomst, dan is die partij gerechtigd zijn verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien een dergelijke situatie van overmacht tot gevolg heeft dat de overeenkomst niet meer binnen een redelijke termijn kan worden nagekomen, dan kan de andere partij de overeenkomst door middel van een aangetekende brief ontbinden.
  2. Buitengewone omstandigheden leveren voor ClubJoy altijd overmacht op. In geval van overmacht is ClubJoy gerechtigd de overeenkomst te annuleren of op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. De omstandigheid dat ClubJoy door overmacht tijdelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, levert geen verrekeningsbevoegdheid op bij de licentienemer. Bij blijvende overmacht zal ClubJoy worden ontslagen van haar verplichting om de overeenkomst na te komen, zonder dat daardoor enige schadevergoedingsplicht ontstaat aan de zijde van ClubJoy.
  3. Onder een buitengewone omstandigheid moet in ieder geval worden verstaan: iedere situatie waarin ClubJoy gehinderd wordt in de nakoming van haar contractuele verplichtingen als gevolg van een (werk)staking door werknemers van ClubJoy of door derden (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), brand, natuurrampen, wateroverlast en overmacht aan de zijde van toeleveranciers (of toeleveranciers voordien in de keten) van ClubJoy.
  4. In geval ClubJoy door rechthebbenden onverhoopt gesommeerd wordt om muziek uit haar programma te verwijderen, is ClubJoy jegens licentienemer gerechtigd het betreffende programma te vervangen. Het vervangende programma zal zoveel mogelijk het originele programma benaderen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Het is een feit van algemene bekendheid dat deelname aan sport- en trainingsactiviteiten een verhoogd risico op lichamelijke blessures met zich brengt. Het aanbieden van door ClubJoy geproduceerde trainingen geschiedt geheel op eigen risico van de licentienemer. De licentienemer vrijwaart ClubJoy van iedere vorm van aansprakelijkheidsstelling door derden, voor schade geleden als gevolg van deelname aan een ClubJoy work-out. ClubJoy is niet aansprakelijk voor blessures dan wel schade, geleden als gevolg van deelname aan een ClubJoy work-out.
  2. ClubJoy is ten opzichte van de licentienemer uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover die tekortkoming het gevolg is van grove miskenning van de zorgvuldigheids- en deskundigheidsnormen waarop bij verstrekking van de licentie(s) mag worden vertrouwd.
  3. Voor schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van ClubJoy, of voor directe of indirecte schade veroorzaakt door namens ClubJoy ingeschakelde personen of instituten, is ClubJoy niet aansprakelijk.
  4. ClubJoy is evenmin aansprakelijk voor schade geleden doordat bepaalde diensten niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kunnen worden.
  5. Indien ClubJoy desondanks aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat haar verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Mocht de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat licentienemer heeft betaald voor de verstrekte licentie(s) en/of werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan.
  6. Het is de verantwoordelijkheid van de licentienemer om deelnemers aan een ClubJoy work-out op een adequate en veilige manier te (doen) begeleiden.
  7. Tevens dient de licentienemer zelf afdoende maatregelen te treffen met betrekking tot het op legale wijze ten gehore brengen van (iedere vorm van) muziek tijdens de door ClubJoy geproduceerde trainingen in eigen sportruimtes (zoals bedoeld in artikel 4 onder e). ClubJoy is hiervoor niet aansprakelijk. Indien ClubJoy alsnog aansprakelijk wordt gesteld door derden, zal licentienemer ClubJoy vrijwaren tegen alle aanspraken van derden.
 9. Intellectueel eigendom
  1. Op al het door ClubJoy aan de licentienemer verstrekte materiaal behoudt ClubJoy zich alle – aan ClubJoy toekomende – intellectuele eigendomsrechten en overige rechten voor. De inhoud daarvan – voor zover daar niet tevens rechten van derden op rusten – blijft onvervreemdbaar eigendom van ClubJoy. Onder rechten van derden moet in ieder geval worden verstaan, de muziekrechten (auteursrechten en naburige rechten) die rusten op de door ClubJoy geleverde audio cd. Deze onvervreemdbare muziekrechten behoren toe aan derden. ClubJoy is geen eigenaar van deze muziekrechten en doet afdrachten voor het legitieme gebruik daarvan.
  2. Het intellectuele eigendomsrecht op de handelsnaam van ClubJoy, alsmede het intellectuele eigendomsrecht op alle merknamen van ClubJoy programma’s en modules, blijft te allen tijde en uitdrukkelijk in handen van ClubJoy. Door afname van een licentie verkrijgt de licentienemer slechts toestemming voor het gebruik van de betreffende merknaam ten behoeve van ClubJoy, zolang de licentie voortduurt. Licentienemer zal zich inspannen dat voornoemd gebruik op geen enkele wijze nadeel voor ClubJoy oplevert.
  3. Wanneer de licentienemer de licentie overeenkomst opzegt, dienen alle uitingen van ClubJoy programma’s of modules, in en rondom het bedrijf van de licentienemer, daarmee doelend op zowel online als offline uitingen, te worden verwijderd.
  4. De door ClubJoy ontworpen work-outs mogen niet aangeboden worden in sport- en fitnesscentra, ook niet in combinatie met de merknaam, tenzij voor die work-outs en het gebruik van de merknaam licentiegelden worden betaald aan ClubJoy.
  5. Bij aantoonbare overtreding van de vorige bepaling, dan wel bij enige andere vorm van ongerechtvaardigde inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van ClubJoy door de licentienemer, verbeurt de licentienemer, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 2.500, – per inbreuk en te vermeerderen met € 250, – per dag dat die inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van ClubJoy om, naast de boete, volledige schadevergoeding te vorderen.
 10. Klachten en geschillen
  1. ClubJoy streeft ernaar om binnengekomen klachten uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht in behandeling te nemen. Mocht een ingekomen klacht meer verwerkingstijd vergen, dan neemt ClubJoy in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht contact op met de licentienemer.
  2. Een klacht schort de verplichtingen van partijen die voortvloeien uit de overeenkomst niet op.
  3. ClubJoy behandelt ingekomen klachten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en treedt te allen tijde in overleg met de licentienemer om te trachten tot een passende oplossing te komen.
  4. Indien een ingekomen klacht desondanks mocht uitmonden in een geschil, dan tracht ClubJoy dit geschil in eerste instantie buiten rechte op te lossen.
  5. Mocht geschillenbeslechting buiten rechte niet slagen, dan is uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Hasselt bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
  6. Op deze algemene voorwaarden en alle overige rechtsbetrekkingen waarbij ClubJoy partij is, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  7. Alle klachten en aanspraken van licentienemer vervallen 12 maanden nadat de gebeurtenis waarop de klachten en aanspraken betrekking hebben, heeft plaatsgevonden (of ter kennis is gekomen, of redelijkerwijs had moeten komen, van licentienemer).

 

CLUBJOY OPLEIDINGEN, SPECIALISATIEDAGEN EN TRAININGEN

Op de opleidingen en trainingen opgenomen in deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Inschrijving
Inschrijving kan via deze website. Iedere deelnemer krijgt een bevestiging van de aanmelding plus verdere informatie. Bij het online verzenden van het digitale inschrijfformulier gaat u automatisch accoord met de algemene voorwaarden.

Veiligheid

De deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en -normen te volgen. Bij weigering van deze inachtneming valt aansprakelijkheid volledig voor de deelnemer.

Studie-/lesmateriaal
Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het les- en examengeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal, zoals (digitale) boeken en CD’s en video’s, berusten bij ClubJoy (voor zover van toepassing).

Planning
Bij iedere opleiding of training treft u de geplande startdata aan. Helaas zijn wij soms genoodzaakt hiervan af te wijken of een opleiding te annuleren. In dat geval nemen wij contact op met de deelnemer of werkgever.

Uitvallen
ClubJoy accepteert geen verantwoordelijkheid voor het uitvallen van opleidingsdagen. U kunt geen financieel beroep op ons doen bij het onverhoopt uitvallen en doorschuiven van een opleidingsdag. Uiteraard zal ClubJoy al het mogelijke ondernemen om het plotseling uitvallen van opleidingen te voorkomen.

Aansprakelijkheid
ClubJoy is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de opleiding kan worden veroorzaakt aan uw eigendom. U dient te allen tijde zorg te dragen voor uw eigendommen.
De deelnemer erkent dat deelnemen aan sport in het algemeen een bepaald blessurerisico met zich meeneemt. Deelname aan activiteiten van ClubJoy geschiedt geheel op eigen risico. ClubJoy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade geleden als gevolg van deelname aan een ClubJoy opleiding.

Niet tijdige betaling

Met het online verzenden van het inschrijfformulier bevestigt de deelnemer dat de betaling  van het verschuldigde opleidingsbedrag tijdig en voor de vervaldatum, vermeld op de factuur, zal plaatsvinden.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 125 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Neerpelt en de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.

Annuleringsregeling
Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en tot 10 dagen voor de start. Indien korter dan 10 dagen voor de start van de opleiding of training geannuleerd wordt, is het volledige opleidingsbedrag verschuldigd

Schrijf je in voor updates over onze evenementen, opleidingen en ClubJoy nieuws

Geen zorgen, ons nieuws is interessant, leuk en relevant. Je ontvang geen 'overload' aan emails van ons.

 

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken in de voettekst van een e-mail die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@clubjoy.be. 

Je bent succesvol ingeschreven!